محل تبلیغات شما

DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol تنظیم و پیکربندی
پروتکل و نصب در لینوکس ,linux
کھ بھ شبکھ متصل بھ اینترنت امکان میدھد کھ وقتی یک کامپیوتر میزبان بھ شبکھ TCP/IP یک پروتکل DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol سرنام
بھ طورخودکاربھ آن اختصاص یابد ip addresss متصل میشود یک
DHCP طرزعمل
انتخاب کردیم مراحل زیر اتفاق می افتد client را در obtain ip addressautomatically پس از اینکھ گزینھ
میدھد (broad cast) انتشار DHCP Server را برای جیستجوی DHCP Discover بستھ DHCP Client.1
تقدیم میکند clinet بھ IP address یک DHCP Offer بوسیلھ بستھ DHCP server.2
معتبراست یا خیر خواھد فرستاد DHCP Server بھ منظور تحقیق اینکھ آیا DHCP Server مینامیم بھ DHCP Requset یک بستھ را کھ DHCP Clinet.3
را خواھد داد client جواب DHCP acknowledgement بوسیلھ بستھ DHCP server.4

DHCPD و یا ھمان پس زمینھ سرویس این سرویس Daemon
عدد 68 می باشد DHCPD شماره پورت برای
استفاده میکنیم DHCP از فرمان زیر بھ منظور آشنایی از وضعیت سرویس
#service dhcpd status
نصب نمیشود اما ما میتوانیم etc/dhcpd.conf بصورت اتوماتیک در dhcp RPM را میخواند.اما بستھ etc/dhcpd.conf شروع بھ کار میکند , فایل dhcp زمانی کھ
از آن را طبق فرمان زیر کپی میکنیم copy میباشد استفاده کنیم.بدین منظور یک usr/share/doc/dhcp-3.0.1/dhcpd.conf.sample از آن را کھ در copy یک
#cp /usr/share/doc/dhcp-3.0.1/dhcpd.conf.sample /etc/fhcpd.conf
کھ در قسمت قبل توضیح داده شد DNS pooya.com درحین کار داشتھ باشیم در این مثال از DNS میبایست یک DHCP بخاطر داشتھ باشید بھ منظور کارکردن سرویس
استفاده میکنیم
بھ فایل زیر وارد میشویم و تنظیمات ضروری را انجام میدھیم DHCP برای پیکربندی
#vi /etc/dhcpd.conf
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
#-- default getway
option routers 192.168.10.224;
option subnet-mask 255.255.255.0
option nis-domain "pooya.com";
option domain-name "pooya.com";

برنامه نویسی پایتون را یادنگیرید اگر از موارد زیر هستید

DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol تنظیم و پیکربندی

dhcp ,بھ ,dhcpd ,یک ,server ,بستھ ,dhcp server ,dhcpd conf ,255 255 ,dhcp dynamic ,بھ منظور ,host configuration protocol ,configuration protocol تنظیم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
کربن فعال گرانولی دانلود رایگان مجموعه جالبترین ها دانلود کتاب پاندا محرم دزفول اخذ مشاوره و صدور گواهی نامه ایزو گُل کشت اصفهان چادر ترانزیتی اسرار ازدواج موفق